Fakta om kvartsdamm, regler och skydd

person i skyddsutrustning

Kvarts är jordens vanligaste mineral och finns i sten, betong och sand. När det dammar och vi andas in dammet tränger partiklar in i våra lungor och ger svåra sjukdomar som stendammslunga.

Kvarts finns överallt omkring oss: i sandlådor, i sanden på vägarna, i jord, betong, sten och tegel. Men det är inte alltid farligt. Det är när det dammar och vi andas in de allra minsta partiklarna i lungorna som hälsoriskerna uppstår, och när vi utsätts för dammet regelbundet över tid.

Det farligaste syns inte

De större partiklarna i dammet hostar vi upp igen. Men de minsta partiklarna som är mindre än 5 tusendels millimeter letar sig ner i lungblåsorna. Där kapslas de in och kan orsaka sjukdomar, inflammationer och ärrbildningar. Som med så mycket annat, till exempel luftföroreningar och asbest, är det det vi inte ser som drabbar oss värst.

Risk för svåra sjukdomar

Om man andas in kvartsdamm ofta och under längre tid medför det till slut att lungorna inte kan expandera och göra sitt jobb. Det är en sjukdom som kallas för silikos, eller stendammslunga. Om kvartshalten i dammet är väldigt hög kan risken för silikos vara stor även vid kortvarig exponering. Silikos går inte att bota och det tar oftast mellan 10 och 30 år innan sjukdomen uppträder.

Exponering för kvartsdamm ökar också risken för bland annat KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och lungcancer. Rökning ökar risken för de här sjukdomarna markant.

Fakta om kvartsdamm

Här är risken störst

Riskerna är som störst när vi jobbar med olika stenmaterial som sand och betong. Det kan vara vid rivning, håltagning, slipning i stenmaterial eller vid utlastning, schaktning, sopning eller skottning. Risken är störst i helt torra miljöer. När dammet blandas med vatten vid till exempel håltagning i sten och betong gör vattnet att det inte dammar lika mycket.

Det kan vara svårt att veta exakt när mängden damm blir farlig. Det är därför viktigt att göra en riskanalys som ligger till grund för vilka åtgärder som är nödvändiga för arbetsmiljön och för dem som vistas i anslutning till arbetsstället, till exempel om man arbetar i någons bostad. Skydds- och hanteringsinstruktionen som ska finnas på arbetsplatsen ska beskriva hur arbetet ska utföras och vilka skyddsåtgärder som ska tillämpas, både hur man utför arbetet med damminskande metoder och hur den som gör jobbet ska hantera personlig skyddsutrustning.

Det är självklart också viktigt att se till att man inte tar med sig kvartsdammet från arbetsplatsen i till exempel bilen. Och att omgivande miljö och människor inte tar skada.

Vad behöver jag veta som beställare?

Den som har arbetsmiljöansvar är skyldig att se till att det görs en riskanalys i miljöer där människor kan utsättas för kvartsdamm. Arbetsgivaren måste kartlägga risken för exponering av kvartsdamm och vidta åtgärder för att skydda anställda där man tror att det hygieniska gränsvärdet (0,1 mg/m³ som medelvärde över en arbetsdag) kan överskridas. 

Arbetsgivaren ska se till att skydds- och hanteringsinstruktioner finns tillgängliga på arbetsplatsen och årligen följa upp att rutinerna efterlevs och är tillräckliga. Den som inte följer reglerna kan få sanktionsavgifter på mellan 15.000 och 150.000 kronor på flera punkter.

Vad säger lagen?

(En sammanfattning av föreskriften AFS 2015:2 i arbetsmiljölagen)

  • De som arbetar med kvartsdamm ska ha relevant utbildning
  • Mätningar eller referensmätningar ska göras 
  • Det ska finnas dokumenterade rutiner för handhavande av andningsskydd
  • Riskbedömning avseende kvartsdamm* 
  • Tjänstbarhetsintyg för dem som arbetar regelbundet med kvartsdamm*
  • Skydds- och hanteringsinstruktioner ska upprättas*
  • Dokumenterade kontroller* av hjälpmedel/utrustning som t ex ventilatorer och industridammsugare (var sjätte månad). 

* ska finnas på arbetsplatsen

Läs mer om kvartsdamm på Arbetsmiljöverkets hemsida. Vi på Iskad följer självklart alla Arbetsmiljöverkets föreskrifter och utbildar våra medarbetare om kvartsdamm och andra arbetsmiljöfrågor. Här beställer du saneringsjobb av oss.