Asbest

Asbest – det hälsofarliga mirakelmaterialet

Trots att asbest förbjöds 1976 sätter tidiga årtiondens flitiga användande av mineralen trista spår än idag. Bristande kunskap om asbest och oseriös hantering av material som innehåller asbest är direkt hälsovådligt och kan ge upphov till olika livshotande sjukdomar. Insikt om farorna med asbest gör att du kan minska riskerna för allvarliga sjukdomar.

120 personer drabbas varje år av tumörsjukdomen mesoteliom 
I Sverige påträffas ca 120 fall per år av den obotliga tumörsjukdomen mesoteliom som anses vara direkt orsakad av inandning av asbestfibrer. Andra livshotande sjukdomar är t.ex. lungcancer och asbestos. Diffus lungsäcksförtjockning är ett annat tillstånd som i värsta fall kan leda till lungbesvär. Kraftig exponering av asbest samt rökning ökar risken för sjukdom, som vanligtvis utvecklas först flera år senare.

Asbest är vanligt, men var finns det?
Asbest är ett samlingsnamn för en typ av mineraler som är fibrösa och är vanligt förekommande i fastigheter uppförda mellan 1945-1976. Asbest har använts i en mängd olika material genom åren p.g.a. dess värdefulla tekniska egenskaper. Du kan hitta fibrerna i exempelvis färg, kakelfix och fog, golvbeklädnader, isolering på rör, ventilation och ljudisolering, i olika brandskyddande konstruktioner samt på husfasader och tak.

Farliga fibrer som sprids som baciller
Asbestmaterial sönderdelas vid mekanisk påverkan till farliga fibrer. Likt förkylningsbaciller är de små och hålls svävande i luft och damm under en längre tid. Ordet asbest kommer från grekiskan och betyder oförstörbar. Det betyder att kroppen inte själv kan oskadliggöra asbestfibrerna. Vid inandning av fibrerna tar de sig lätt långt ner i och skadar luftvägar och lungor.

60 % av inspekterade asbestsaneringar får anmärkning. Vem bär ansvaret?
Det finns strikta regler för hur hantering av asbestmaterial får gå till. Under 2013 fick 78 av 137 asbestsaneringsföretag anmärkningar vid Arbetsmiljöverkets inspektioner. Om reglerna för asbestsanering inte följs kan Arbetsmiljöverket utfärda sanktionsavgifter direkt och stoppa arbetet. Från och med 1 juli 2014 ligger ansvaret på beställaren och byggherren att säkerställa att kraven uppfylls.

Dyrt med oseriösa sanerare
Hantverkare har ofta bristande kunskap om var och i vilka material asbest finns. Saknas det en inventering av fastigheten kan en asbestsanering komma som en oförutsedd kostnad och i värsta fall rivs materialet i ren okunskap eller av oseriösa saneringsföretag. Det kan utsätta andra yrkesgrupper och tredje man för stora hälsorisker samt orsaka stora merkostnader när arbeten stoppas av Arbetsmiljöverket. Kontrollera därför att din saneringsfirma har goda referenser och tillstånd hos Arbetsmiljöverket.